05 Aralık 2020 Cumartesi 05:05 Anasayfam yap | Sık kullanılanlara ekle | İletişim
BELEDİYEMİZ » İhale İlanları » Totemlerin Kiraya Verilmesi

KARAKOÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

1. Karakoçan Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 20 nolu Meclis Kararı ve Belediye encümenimizin 22.04.2014  gün ve 16  Sayılı kararı gereğince Belediyemiz hükmü şahsiyetina ait İlçemiz Merkezinde Kiği Caddesinin girişinde bir adet, Atatürk Caddesi Ziraat Bankası önünde bulunan bir adet ve Cumhuriyet caddesi Hakim Selami Durak Parkının önünde bulunan Bir adet Reklam Panolarının çift tarafınında reklam verilebilmesi amacıyla üst kullanım hakkının belediyenin kontrolünde olmak şartıyla kiraya verilmesi için, aşağıda ki çizelgede belirtilen muammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma sureti ile kiraya verilecektir.

2. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Karakoçan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.

3. İhale dokümanı satış bedeli 50,00-TL olup ihaleye gireceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale 12.05.2014 tarihinde Saat: 14:00’te Belediyemiz Encümeni tarafındanBelediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

5. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

a) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,

b) Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Tebligat için Türkiye´de adres göstermeleri,

d) Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belgeyi,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, İhale saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

6. İhaleye, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde sayılanlar dışında kanuni ikametgâh sahibi her Türk vatandaşı ile bu ilanın 5 Maddede yazılı ve kendisine uyan belgelerler ile birlikte, Ekte ki çizelgede belirtilen geçici teminatı yatırıp geçici teminat makbuzu, şartname satın alındı belgesi ve ikametgâh ile beraber bir dilekçe ile başvurup katılabilecektir.

7. İhale ile ilgili ilanda yer almayan hususlar için şartnamemiz hükümleri ve 2886 sayılı yasanın hükümleri uygulanır. 22.04.2014

 

SIRA NO

REKLAM PANOSUNUN YERİ

KİRA MÜDDETİ

Toplam MUAMMEN BEDELİ

(T.L)

GEÇİCİ TEMİNATI

(T.L)

01

Tepe Mahallesi Ziraat Bankasının Önü

12 ay

6 Ay

3 ay

 

2000.00 TL-

1000.00 TL-

  500.00 TL-

100.00 TL

02

Yeni Mahalle Kiğı Caddesi Başlangıcı

03

Yeni Mahalle Hâkim Selami Durak Parkının Önü

İhale Komisyonu